Hiroshi Ato /// Osaka

Takumi Kaneko /// Tokyo

Keiko Tomita /// Nara

Yujiro Takayama /// Saitma

Yuki Kurokawa /// Tokyo

Yusuke Ioka /// Aichi